#1: zespół pojazdów w zakresie kategorii T powinien składać się z ciągnika rolniczego i przyczepy wieloosiowej innej niż lekka oraz powinien mieć długość co najmniej:

#2: Pojazd zarejestrowany za granicą, a znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien odpowiadać warunkom technicznym określonym w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w:

#3: Światła pozycyjne przednie powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej:

#4: Samochód osobowy w zakresie prawa jazdy kategorii B powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą:

#5: Nalepki ostrzegawcze na cysternie przewożącej paliwa płynne powinny posiadać:

#6: Nie wymaga się wyposażenia w światła mijania i hamowania „stop” pojazdu, którego konstrukcja uniemożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej:

#7: Instalacja do zasilania gazem może zawierać także w przypadku LPG części i zespoły służące do poprawy działania silnika, o ile połączone są one z częściami instala cji, w których ciśnienie gazu nie przekracza

#8: Autobus na 100km/h musi spełniać Regulamin EKG ONZ dotyczący opon, jest to regulamin nr:

#9: Nie dopuszcza się stosowania źródeł światła z trzonkiem w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#10: Na wniosek posiadacza pojazdu uprawniony diagnosta zatrudniony w stacji kontroli pojazdów wydaje na podstawie rejestru:

DALEJ

Zostaw ocenę.