Wesołych Świąt !

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku, szampańskiej zabawy sylwestrowej i życia w bezpieczeństwie życzy Państwu Administrator infodia.pl

Czytelnicy pamiętajcie o pasach bezpieczeństwa.
Do zobaczenia w nowym roku 🙂

Wesołych Świąt !
Zostaw ocenę.

Nowa możliwość na infodia.pl – Ustalanie rocznika produkcji po numerze VIN.

Jako jedyni w internecie udostępniamy możliwość sprawdzenia rocznika produkcji dla pojazdów grupy Fiat a tj. Fiat, Lancia, Alfra Romeo.
Sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru VIN – nasza data jest datą produkcji pojazdu – nie jest to rok modelowy.  Aby ustalić rok wystarczy w menu po lewej stronie wybrać Ustalanie rocznika produkcji dla: Fiat, Lancia, Alfa.
Przykładowy numer VIN dla sprawdzenia funkcjonalności systemu:
Fiat: ZFA18700000206708, Lancia: ZLA83900000031821

Życzymy sukcesywnego ustalania daty produkcji pojazdów.
Administracja Infodia.pl

Nowa możliwość na infodia.pl – Ustalanie rocznika produkcji po numerze VIN.
Zostaw ocenę.

Stwierdzenie i usuwanie niezgodności w CEP – CEPIK 2.0.

Niezgodność stanu faktycznego z danymi które widnieją w ewidencji:

Art. 80bd.44)

1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, w wyniku dokonanej weryfikacji, usuwa te niezgodności, jeżeli jest właściwy do ich usunięcia.

2. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do jej usunięcia, niezwłocznie powiadamia o tym, za pośrednictwem administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji, podmiot właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności.

[Obecnie nie ma żadnego rozwiązania umożliwiającego bezpośrednie zgłaszanie niezgodności. W sytuacji na dzień dzisiejszy jesteśmy zobowiązani do wysyłania wiadomość email informując o nieścisłości]

3. W przypadku gdy istnienie niezgodności danych w ewidencji stwierdzi administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji niezwłocznie powiadamia o tym podmiot właściwy do przekazania tych danych w celu usunięcia niezgodności.
4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb wyjaś- niania niezgodności danych przez podmioty, które je przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych, po zidentyfikowaniu niezgodności, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i poprawności danych w ewidencji, zapewnienie terminowej obsługi procesów administracyjnych powiązanych z ewidencją i ich bezpieczeństwo.

Stwierdzenie i usuwanie niezgodności w CEP – CEPIK 2.0.
Zostaw ocenę.

Proces przeprowadzania badań od 13.11.2017 w CEPIKu 2.0:

Badanie okresowe pojazdu który znajduje się w CEP:

 • Przyjazd pojazdu na stację kontroli pojazdów
 • Pobranie od klienta dokumentów z pojazdu
 • Wyszukanie pojazdu w CEP (poprzez program do przeglądów)
 • Wyświetlenie danych pojazdu widniejących w CEP
 • Porównanie danych > stan faktyczny a CEP
 • Pobranie opłaty za badanie okresowe
 • Wystawienie dokumentu finansowego > Faktura / Paragon.
 • Wykonanie badania technicznego
 • Wprowadzenie wyniku badania do programu obsługujący SKP
 • Zamieszczenie w uwagach informacje o niezgodności w danych
 • Zwrot dokumentów pojazdu > Koniec badania

Jakakolwiek niezgodność w CEP a pojazdem nie mogą wpływać na przebieg wykonywanego badania. Badanie zawsze musi zostać wykonane niezależnie od błędów które wynikną z niepoprawnej pracy CEP. 

 

Badanie okresowe pojazdu w trybie awaryjnym (bez dostępu do CEP): np. brak internetu czy też inny problem techniczny.

 • Przyjazd pojazdu na stację kontroli pojazdów
 • Pobranie od klienta dokumentów z pojazdu
 • Weryfikacja danych faktycznych pojazdu
 • Wprowadzanie danych do programu obsługującego SKP
 • Pobranie opłaty za badanie okresowe
 • Wystawienie dokumentu finansowego > Faktura / Paragon.
 • Wykonanie badania technicznego
 • Wprowadzenie wyniku badania do programu obsługujący SKP
 • Zwrot dokumentów pojazdu > Koniec badania

Po odzyskaniu dostępu do CEPIK 2.0 diagnosta zobowiązany jest do:

 • Wyszukania pojazdu w CEP w którym przeprowadziliśmy awaryjnie badanie
 • CEP udostępni nam dane które znajdują się w ewidencji
 • Przekazanie danych z badania do CEP dowiązanego do nowego badania

 

 

Proces przeprowadzania badań od 13.11.2017 w CEPIKu 2.0:
Zostaw ocenę.

Cepik 2.0 na stacjach kontroli pojazdów.

We wrześniu obie izby Parlamentu przegłosowały nowelizację ustawy Prawo o Ruchu Drogowym w zakresie zmian w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zgodnie z przyjętą nowelizacją zmiany wejdą w życie z dniem 13 listopada 2017 r. Ustawa czeka jeszcze na podpis Prezydenta RP.

Równolegle trwają prace nad zmianami w prawie w zakresie Centralnej Ewidencji Kierowców. Zakończyły się już warsztaty legislacyjne z Interesariuszami w zakresie projektu ustawy. Ministerstwo Cyfryzacji jest w trakcie opracowywania projektu, który zostanie zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych. We wrześniu rozpoczęły się także warsztaty w zakresie rozporządzeń CEK – zaplanowano trzy tury warsztatów.

Źródło: cepik.gov.pl

Cepik 2.0 na stacjach kontroli pojazdów.
Zostaw ocenę.

Już niebawem Cepik 2. Informacje dla diagnostów od Ministerstwa Cyfryzacji.

,,Już niebawem zostanie uruchomiona nowa wersja Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w części dotyczącej pojazdów. Kluczowym elementem bazy CEPiK są zawarte w niej dane.

Mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości danych w bazie, Ministerstwo Cyfryzacji podjęło prace związane z poprawianiem zidentyfikowanych w niej błędów. Prace te prowadzone są zarówno po stronie centralnej jak i po stronie podmiotów, które przekazują dane do ewidencji.

Po stronie centralnej dokonujemy weryfikacji danych, identyfikacji błędów, ustalenia przyczyn i źródła ich powstawania, a w przypadku danych słownikowych również poprawy tych danych.

W trakcie prac stwierdziliśmy występowanie błędów w informacji o stanie licznika przekazywanej przez SKP przy badaniu technicznym. Do najczęstszych omyłek należy wpisywanie nierealnych stanów licznika (np. powyżej 5.000.000 km w przypadku ok. 8000 badań). Występują także przypadki wprowadzania w pole „Stan licznika” m.in. numeru telefonu do właściciela pojazdu czy innych wartości, które nie są aktualnym stanem licznika danego pojazdu.

Aby baza zawierała prawidłowe, referencyjne dane, należy pamiętać o każdorazowym zachowaniu szczególnej uwagi przy ich wpisywaniu.

Dlatego przypominamy – Diagnosto, przy wprowadzaniu do systemu informacji o badaniu technicznym pamiętaj:

 • O szczególnej skrupulatności przy wpisywaniu danych – za każdym razem przed przesłaniem danych do systemu należy zweryfikować ich zgodność z Dowodem Rejestracyjnym badanego pojazdu lub odpowiadającym mu dokumentem.
 • W polu „Stan licznika” powinna się znaleźć wyłącznie aktualna wartość wskazana przez licznik pojazdu poddawanego Badaniu Technicznemu.
 • W polu opisującym markę i model badanego pojazdu, w przypadku gdy faktyczne dane pojazdu są zgodne z danymi z Dowodu Rejestracyjnego albo odpowiadającego mu dokumentu, powinny znaleźć się takie dane, jakie zostały wydrukowane w odpowiednich polach w Dowodzie Rejestracyjnym (przykładowo: jeśli w DR marką pojazdu jest MERCEDES-BENZ to do ewidencji należy przekazać markę MERCEDES-BENZ, a nie MERCEDES, MB, czy też inną).

Wprowadzając prawidłowe dane przyczyniasz się do udoskonalenia bazy CEPiK. Dzięki temu po uruchomieniu zmodernizowanej wersji systemu zapewnisz sobie i innym możliwość skorzystania z dostępu do referencyjnych danych pojazdów.”

 

Źródło: cepik.gov.pl
Już niebawem Cepik 2. Informacje dla diagnostów od Ministerstwa Cyfryzacji.
Zostaw ocenę.

Cepik 2 – 30.10.2017 już na Stacjach Kontroli Pojazdów !

Numer projektu UD243
Tytuł
Rodzaj dokumentu projekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie Celem projektu jest przyspieszenie wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.) w zakresie centralnej ewidencji pojazdów. Projekt sankcjonuje etapowe podejścia do wdrożenia zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i jego uruchomienie w zakresie centralnej ewidencji pojazdów w terminie 30 października 2017r. Ustawą  z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2001) termin uruchomienia systemu przesunięto na dzień 4 czerwca 2018r. Przesunięcie terminu było rezultatem działań podjętych przez Ministra Cyfryzacji w celu oceny stanu realizacji projektu CEPiK2.0, po przejęciu nadzoru nad jego Wykonawcą – Centralnym Ośrodkiem Informatyki – od dnia 1 stycznia 2016r. Audyt przeprowadzony przez niezależną firmę doradczą na zamówienie Ministra Cyfryzacji obejmował zarówno obszar centralnej bazy danych, jak i pozostałe, niebędące pod nadzorem MC komponenty składające się na ten system. Jedną z zasadniczych rekomendacji wynikających z tego audytu była konieczność zmiany i urealnienia harmonogramu wdrożenia CEPIK 2.0. w środowisku produkcyjnym, w związku z wysokim ryzykiem nieudanego wdrożenia systemu w terminie do 1 stycznia 2017 r. Ustalono również brak gotowości i możliwości równoczesnego spełnienia przez wszystkich kluczowych interesariuszy projektu CEPIK 2.0 warunków niezbędnych dla efektywnego wdrożenia systemu CEPiK2.0 z początkiem 2017r. Po przesunięciu terminu uruchomienia CEPiK2.0 na 4 czerwca 2018r. Minister Cyfryzacji podjął intensywne działania w celu wypełnienia rekomendacji poaudytowych. W efekcie tych działań dokonano przebudowy struktur zarządzania projektem i powołano międzyresortowy Program dla wdrożenia CEPiK2.0, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych resortów i podmiotów – Interesariusze CEPiK. Przyjęto etapowe podejście do uruchamiania systemu – mając na uwadze jego kompleksowość oraz liczbę podmiotów, które przekazują dane do ewidencji – ograniczając istotnie ryzyko jakie wiąże się z wdrożeniem wszystkich funkcjonalności niezwykle złożonego systemu w jednym momencie. Przygotowano szczegółowy harmonogram dzieląc wdrożenie systemu CEPiK2.0 na etapy, w ramach których uruchamiane będą kolejne elementy systemu tak aby do 4 czerwca 2018r. funkcjonował kompletny system CEPiK2.0.

Projekt przyspiesza uruchomienie CEPiK2.0 w zakresie centralnej ewidencji pojazdów, co przyczyni się zarówno do przyspieszenia  poprawy jakości danych, jak również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa obrotu pojazdami. Zapewni to także wszystkim uprawnionym podmiotom uzyskanie stopniowego dostępu do nowych rozwiązań CEPiK 2.0, co zminimalizuje ryzyka związane z jednoczesnym uruchomieniem rozwiązania dla ponad 60 grup interesariuszy.
Przyspieszenie uruchomienia centralnej ewidencji pojazdów w kształcie określonym ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.) pozwoli na rozwiązanie m.in. następujących problemów:
1. ograniczony zakres danych w centralnej ewidencji pojazdów (CEP) – brak m.in. istotnych danych o badaniach technicznych pojazdów (m.in. negatywne wyniki badań, usterki pojazdów) oraz danych technicznych wynikających z homologacji i związanych emisją CO2. Dodatkowe dane pozwolą na lepszą ocenę jakości pojazdów dając narzędzia do eliminacji nieprawidłowości w procesach badań technicznych i docelowo poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego;
2. przyjmowanie do CEP danych o niskiej jakości i brak technicznych mechanizmów egzekwowania poprawności danych od organów przekazujących dane, w szczególności nieprawidłowe informacje na temat aktualnego statusu dokumentu, którego dane są gromadzone w ewidencji (wydany, zatrzymany, zwrócony), brak informacji o umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, błędy w numerach i seriach dokumentów, których dane gromadzi się w ewidencji, brak kompletnych informacji o pojeździe m.in. wyrejestrowaniu czy zbyciu/nabyciu pojazdu, błędne informacje o utracie pojazdu, braki w powiązaniu komunikatów pochodzących od podmiotów obowiązanych do przekazywania danych do ewidencji z konkretnymi obiektami (pojazd/osoba) w ewidencji;
3. długotrwały proces przekazywania oraz udostępniania danych;
4. brak wyłączenia dla przekazywania danych o badaniach technicznych dla pojazdów służb;
5. brak regulacji umożliwiających uiszczenie opłaty za badanie techniczne oraz opłaty ewidencyjnej po przeprowadzeniu badania technicznego – w przypadku rozliczania na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności;
6. usunięcie zidentyfikowanych braków w aktualnie przyjętych przepisach m.in.  brak zdefiniowania pojęcia szkody istotnej w przepisach, dostosowanie okresów przejściowych.

Projekt przewiduje także doprecyzowanie przepisów w celu usprawnienia rozliczania sprawozdań z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.
Projekt przewiduje także w odniesieniu do danych udostępnianych z CEP i CEK wyeliminowanie barier prawnych dla udostępnienia danych w portalu dane publiczne.gov.pl i dalszego ich wykorzystywania przez każdego zainteresowanego za pośrednictwem interfejsu programistycznego – API.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie Projekt nowelizuje przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015r., umożliwiając wcześniejsze uruchomienie centralnej ewidencji pojazdów w ramach zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i określając termin wejścia w życie tych przepisów na dzień 30 października 2017 r.
Projekt wprowadza uzupełnienia i doprecyzowania przepisów m.in. w zakresie wprowadzenia definicji szkody istotnej, doprecyzowania przepisów w zakresie gromadzenia informacji o pojazdach niezarejestrowanych – w ramach tzw. prerejestracji przy zawieraniu polisy lub przeprowadzaniu badania technicznego, uzupełnienia przepisów dotyczących wprowadzania danych do ewidencji.
W projekcie uwzględniono zmiany korygujące dotychczasowe ustawowe przepisy dotyczące centralnej ewidencji pojazdów m.in.: w zakresie informacji o zastawach wprowadzono numer pozycji w rejestrze zastawów,  stanowiącej unikalny identyfikator dla zastawu, zamiast dotychczasowej sygnatury akt. Skorygowano i wprowadzono przepisy umożliwiające rozpoczęcie migracji danych w zakresie m.in. polis, zastawów jeszcze przed uruchomieniem ewidencji. Dostosowano terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów do terminu uruchomienia CEP, uwzględniając terminy późniejszego uruchomienia niektórych funkcjonalności, w tym niezgodności, zastawów czy bezpośredniego przekazywania w nowym trybie danych przez zakłady ubezpieczeń – w terminie od 4 czerwca 2018 r.
Wprowadzono także regulacje, które zapewnią ciągłość działania podmiotom zobowiązanym do przekazywania danych do ewidencji m.in. w zakresie możliwości uiszczania opłaty za badanie techniczne i opłaty ewidencyjnej – w przypadku rozliczeń na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności – po przeprowadzeniu badania. Dodatkowo wyłączono pojazdy o których mowa w art. 73 ust. 3  z pobierania opłaty ewidencyjnej w przypadku przeprowadzania badania takiego pojazdu przez stację kontroli pojazdów, wyłączono też w stosunku do tych pojazdów obowiązek przekazywania przez SKP informacji do CEP o przeprowadzonym badaniu technicznym.
W związku z uruchomieniem obsługi niezgodności w systemie teleinformatycznym ewidencji, zgodnie z harmonogramem wdrożenia CEPiK2.0 od dnia 4 czerwca 2018r., wprowadzono w projekcie przepis przejściowy opisujący procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia przez podmiot zobowiązany do przekazania danych niezgodności uniemożliwiającej wprowadzenie danych do ewidencji.Dla osiągniecia założonych celów konieczne jest znowelizowanie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, ze zm.). Rekomendowane regulacje prawne na poziomie ustawy zapewnią:
1. zwiększenie zakresu informacyjnego ewidencji o dane dotyczące wyników badania (m.in. negatywne wyniki, usterki pojazdu) oraz możliwość doprecyzowywania danych w CEP w przyszłości, dzięki przekazaniu szczegółowego zakresu danych  do regulacji na poziomie rozporządzenia;
2. wyższą jakość danych, dzięki wprowadzeniu obowiązku przekazywania danych w drodze teletransmisji oraz jednolitych mechanizmów zasilania danymi, a także zapewnieniu dostępu do jednolitych słowników, w tym w szczególności udostępnienia danych z elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych;
3. większą dostępność danych, m.in. nowe interfejsy dostępowe z pełnym zakresem danych z CEP, nowe rozwiązania pozwalające na uruchomienie kolejnych e-usług dla obywateli i przedsiębiorców;
4. podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym;
5. nowy otwarty sposób udostępniania  danych z CEP i CEK.
Cepik 2 – 30.10.2017 już na Stacjach Kontroli Pojazdów !
Zostaw ocenę.

20 maja 2018 – Zmiany na stacjach diagnostycznych ?
Rewolucja tuż tuż, miejmy nadzieję, że projekt widniejący niżej jest tylko zarysem i nie zostanie wprowadzony do życia codziennego w takim stopniu jak został przedstawiony.
Sankcje dla diagnosty ? Po co ułatwiać pracę skoro można ją łatwo komplikować.

 Dokument dość obszerny bo zawiera 30 stron ale uważam, że warto poświęcić chwilę i przeczytać.

(Jeżeli dokument nie został wyświetlony proszę odświeżyć stronę)

20 maja 2018 – Zmiany na stacjach diagnostycznych ?
Zostaw ocenę.