20 maja 2018 r. – Data rewolucji na SKP ?

„Mając na względzie art. 23 ust. 1 dyrektywy 2014/45/UE, termin implementacji dyrektywy upływa z dniem 20 maja 2017 r”

ZE WZGLĘDU NA OBSZERNOŚĆ DYREKTYWY W SKRÓCIE PRZEDSTAWIAMY KILKA CIEKAWOSTEK:

,,Stacje kontroli pojazdów zostaną zobowiązane do automatycznego wykonania i umieszczenia w rejestrze badań zdjęcia badanego pojazdu na stanowisku do kontroli działania hamulców, z widocznym numerem rejestracyjnym oraz datą i godziną wykonania badania – Inspektorzy TDT w trakcie kontroli, na podstawie analizy rejestru badań prowadzonych przez stację oraz danych z centralnej ewidencji pojazdów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (CEP), będą weryfikowali, czy na stacji tej odbyło się konkretne badanie techniczne danego pojazdu oraz czy został określony prawidłowy wynik tego badania, który został przekazany przez stację do CEP. Koniecznym będzie również wprowadzenie obowiązku archiwizacji wyników badań z 4 urządzeń kontrolno–pomiarowych, tj.: analizatora spalin, dymomierza, urządzenia do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu i urządzenia do kontroli działania hamulców, które to wyniki będą weryfikowane przez inspektorów TDT podczas ww. kontroli. ”

 

,,Przewiduje się nałożenie nowych wymagań stawianych kandydatowi na diagnostę w zakresie: 1. obowiązku ukończenia kursu dla kandydatów na diagnostów, potwierdzonego zaświadczeniem o jego ukończeniu, 2. obowiązku dotyczącego uczestniczenia co dwa lata w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego oraz przekazywania Dyrektorowi TDT zaświadczenia potwierdzającego ukończenie takich warsztatów.”

 

,,Wykonywania zawodu diagnosty – obowiązkiem diagnosty będzie konieczność przekazywania Dyrektorowi TDT informacji o niekaralności – wymóg ten jest bezpośrednio związany z zapewnieniem dobrej reputacji przez diagnostę zgodnie z pkt 1 lit. f tiret czwarty załącznika V do dyrektywy 2014/45/UE.”

,,Kolejnym zagadnieniem wymagającym zmiany, postulowanym przez grupę roboczą, jest wprowadzenie zasady proporcjonalności sankcji dla diagnostów w zależności od popełnionego przez nich czynu związanego z nieprawidłowym przeprowadzeniem badania technicznego pojazdu. Konieczność wprowadzenia przez państwa członkowskie UE przepisów dotyczących sankcji dla diagnostów wynika również z przepisów załącznika V do dyrektywy 2014/45/UE (pkt 3 litera b).”

 

,,Zobowiązania diagnosty do rozpoczęcia badania technicznego pojazdu od identyfikacji pojazdu i wykonania dokumentacji fotograficznej, wpisania numeru rejestracyjnego badanego pojazdu do rejestru badań oraz pobrania opłaty za badanie techniczne pojazdu przez jego wykonaniem,  zewnętrznego oznakowania pojazdu w formie naklejki umieszczanej wewnątrz pojazdu w prawym górnym rogu przedniej szyby pojazdu, dokumentującej pozytywny wynik 27/30 badania technicznego pojazdu – nalepka taka w znacznym stopniu powinna ułatwić organom kontrolującym wychwytywanie pojazdów bez ważnych badań technicznych pojazdów, a tym samym zdyscyplinować użytkowników pojazdów do systematycznego przeprowadzania badań. Wprowadzenie potwierdzenia w zakresie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu w postaci naklejki jest przewidziane również w art. 10 ust. 1 dyrektywy 2014/45/UE,”

 

Więcej informacji niżej:

Zmiany na Stacjach Diagnostycznych od maja 2018r.
4 (80%) 1 vote