Kurs na egzamin diagnosty samochodowego.

 

Jeśli zapoznałeś się już  z wymaganiami na diagnostę samochodowego i spełniasz wymagania na diagnostę a chciałbyś podjąć pracę na stacji kontroli pojazdów to pozostaje rozpocząć kurs przygotowujący a następnie zdać egzamin państwowy.

 

Skoro czytasz ten artykuł to pewnie chciałbyś pracować na stacji jako diagnosta samochodowy. Najważniejszym punktem początkowym od którego należy rozpocząć to upewnić się, że posiadamy odpowiednie wykształcenie oraz staż  Czytaj dalej Kurs na egzamin diagnosty samochodowego.

Wesołych Świąt !

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku, szampańskiej zabawy sylwestrowej i życia w bezpieczeństwie życzy Państwu Administrator infodia.pl

Czytelnicy pamiętajcie o pasach bezpieczeństwa.
Do zobaczenia w nowym roku 🙂

Stwierdzenie i usuwanie niezgodności w CEP – CEPIK 2.0.

Niezgodność stanu faktycznego z danymi które widnieją w ewidencji:

Art. 80bd.44)

1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, w wyniku dokonanej weryfikacji, usuwa te niezgodności, jeżeli jest właściwy do ich usunięcia.

2. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do jej usunięcia, niezwłocznie powiadamia o tym, za pośrednictwem administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji, podmiot właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności.

[Obecnie nie ma żadnego rozwiązania umożliwiającego bezpośrednie zgłaszanie niezgodności. W sytuacji na dzień dzisiejszy jesteśmy zobowiązani do wysyłania wiadomość email informując o nieścisłości]

3. W przypadku gdy istnienie niezgodności danych w ewidencji stwierdzi administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji niezwłocznie powiadamia o tym podmiot właściwy do przekazania tych danych w celu usunięcia niezgodności.
4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb wyjaś- niania niezgodności danych przez podmioty, które je przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych, po zidentyfikowaniu niezgodności, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i poprawności danych w ewidencji, zapewnienie terminowej obsługi procesów administracyjnych powiązanych z ewidencją i ich bezpieczeństwo.

Proces przeprowadzania badań od 13.11.2017 w CEPIKu 2.0:

Badanie okresowe pojazdu który znajduje się w CEP:

 • Przyjazd pojazdu na stację kontroli pojazdów
 • Pobranie od klienta dokumentów z pojazdu
 • Wyszukanie pojazdu w CEP (poprzez program do przeglądów)
 • Wyświetlenie danych pojazdu widniejących w CEP
 • Porównanie danych > stan faktyczny a CEP
 • Pobranie opłaty za badanie okresowe
 • Wystawienie dokumentu finansowego > Faktura / Paragon.
 • Wykonanie badania technicznego
 • Wprowadzenie wyniku badania do programu obsługujący SKP
 • Zamieszczenie w uwagach informacje o niezgodności w danych
 • Zwrot dokumentów pojazdu > Koniec badania

Jakakolwiek niezgodność w CEP a pojazdem nie mogą wpływać na przebieg wykonywanego badania. Badanie zawsze musi zostać wykonane niezależnie od błędów które wynikną z niepoprawnej pracy CEP. 

 

Badanie okresowe pojazdu w trybie awaryjnym (bez dostępu do CEP): np. brak internetu czy też inny problem techniczny.

 • Przyjazd pojazdu na stację kontroli pojazdów
 • Pobranie od klienta dokumentów z pojazdu
 • Weryfikacja danych faktycznych pojazdu
 • Wprowadzanie danych do programu obsługującego SKP
 • Pobranie opłaty za badanie okresowe
 • Wystawienie dokumentu finansowego > Faktura / Paragon.
 • Wykonanie badania technicznego
 • Wprowadzenie wyniku badania do programu obsługujący SKP
 • Zwrot dokumentów pojazdu > Koniec badania

Po odzyskaniu dostępu do CEPIK 2.0 diagnosta zobowiązany jest do:

 • Wyszukania pojazdu w CEP w którym przeprowadziliśmy awaryjnie badanie
 • CEP udostępni nam dane które znajdują się w ewidencji
 • Przekazanie danych z badania do CEP dowiązanego do nowego badania

 

 

Cepik 2.0 na stacjach kontroli pojazdów.

We wrześniu obie izby Parlamentu przegłosowały nowelizację ustawy Prawo o Ruchu Drogowym w zakresie zmian w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zgodnie z przyjętą nowelizacją zmiany wejdą w życie z dniem 13 listopada 2017 r. Ustawa czeka jeszcze na podpis Prezydenta RP.

Równolegle trwają prace nad zmianami w prawie w zakresie Centralnej Ewidencji Kierowców. Zakończyły się już warsztaty legislacyjne z Interesariuszami w zakresie projektu ustawy. Ministerstwo Cyfryzacji jest w trakcie opracowywania projektu, który zostanie zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych. We wrześniu rozpoczęły się także warsztaty w zakresie rozporządzeń CEK – zaplanowano trzy tury warsztatów.

Źródło: cepik.gov.pl

Już niebawem Cepik 2. Informacje dla diagnostów od Ministerstwa Cyfryzacji.

,,Już niebawem zostanie uruchomiona nowa wersja Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w części dotyczącej pojazdów. Kluczowym elementem bazy CEPiK są zawarte w niej dane.

Mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości danych w bazie, Ministerstwo Cyfryzacji podjęło prace związane z poprawianiem zidentyfikowanych w niej błędów. Prace te prowadzone są zarówno po stronie centralnej jak i po stronie podmiotów, które przekazują dane do ewidencji.

Po stronie centralnej dokonujemy weryfikacji danych, identyfikacji błędów, ustalenia przyczyn i źródła ich powstawania, a w przypadku danych słownikowych również poprawy tych danych.

W trakcie prac stwierdziliśmy występowanie błędów w informacji o stanie licznika przekazywanej przez SKP przy badaniu technicznym. Do najczęstszych omyłek należy wpisywanie nierealnych stanów licznika (np. powyżej 5.000.000 km w przypadku ok. 8000 badań). Występują także przypadki wprowadzania w pole „Stan licznika” m.in. numeru telefonu do właściciela pojazdu czy innych wartości, które nie są aktualnym stanem licznika danego pojazdu.

Aby baza zawierała prawidłowe, referencyjne dane, należy pamiętać o każdorazowym zachowaniu szczególnej uwagi przy ich wpisywaniu.

Dlatego przypominamy – Diagnosto, przy wprowadzaniu do systemu informacji o badaniu technicznym pamiętaj:

 • O szczególnej skrupulatności przy wpisywaniu danych – za każdym razem przed przesłaniem danych do systemu należy zweryfikować ich zgodność z Dowodem Rejestracyjnym badanego pojazdu lub odpowiadającym mu dokumentem.
 • W polu „Stan licznika” powinna się znaleźć wyłącznie aktualna wartość wskazana przez licznik pojazdu poddawanego Badaniu Technicznemu.
 • W polu opisującym markę i model badanego pojazdu, w przypadku gdy faktyczne dane pojazdu są zgodne z danymi z Dowodu Rejestracyjnego albo odpowiadającego mu dokumentu, powinny znaleźć się takie dane, jakie zostały wydrukowane w odpowiednich polach w Dowodzie Rejestracyjnym (przykładowo: jeśli w DR marką pojazdu jest MERCEDES-BENZ to do ewidencji należy przekazać markę MERCEDES-BENZ, a nie MERCEDES, MB, czy też inną).

Wprowadzając prawidłowe dane przyczyniasz się do udoskonalenia bazy CEPiK. Dzięki temu po uruchomieniu zmodernizowanej wersji systemu zapewnisz sobie i innym możliwość skorzystania z dostępu do referencyjnych danych pojazdów.”

 

Źródło: cepik.gov.pl

Cepik 2 – 30.10.2017 już na Stacjach Kontroli Pojazdów !

Numer projektu UD243
Tytuł
Rodzaj dokumentu projekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie Celem projektu jest przyspieszenie wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.) w zakresie centralnej ewidencji pojazdów. Projekt sankcjonuje etapowe podejścia do wdrożenia zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i jego uruchomienie w zakresie centralnej ewidencji pojazdów w terminie 30 października 2017r. Ustawą  z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2001) termin uruchomienia systemu przesunięto na dzień 4 czerwca 2018r. Przesunięcie terminu było rezultatem działań podjętych przez Ministra Cyfryzacji w celu oceny stanu realizacji projektu CEPiK2.0, po przejęciu nadzoru nad jego Wykonawcą – Centralnym Ośrodkiem Informatyki – od dnia 1 stycznia 2016r. Audyt przeprowadzony przez niezależną firmę doradczą na zamówienie Ministra Cyfryzacji obejmował zarówno obszar centralnej bazy danych, jak i pozostałe, niebędące pod nadzorem MC komponenty składające się na ten system. Jedną z zasadniczych rekomendacji wynikających z tego audytu była konieczność zmiany i urealnienia harmonogramu wdrożenia CEPIK 2.0. w środowisku produkcyjnym, w związku z wysokim ryzykiem nieudanego wdrożenia systemu w terminie do 1 stycznia 2017 r. Ustalono również brak gotowości i możliwości równoczesnego spełnienia przez wszystkich kluczowych interesariuszy projektu CEPIK 2.0 warunków niezbędnych dla efektywnego wdrożenia systemu CEPiK2.0 z początkiem 2017r. Po przesunięciu terminu uruchomienia CEPiK2.0 na 4 czerwca 2018r. Minister Cyfryzacji podjął intensywne działania w celu wypełnienia rekomendacji poaudytowych. W efekcie tych działań dokonano przebudowy struktur zarządzania projektem i powołano międzyresortowy Program dla wdrożenia CEPiK2.0, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych resortów i podmiotów – Interesariusze CEPiK. Przyjęto etapowe podejście do uruchamiania systemu – mając na uwadze jego kompleksowość oraz liczbę podmiotów, które przekazują dane do ewidencji – ograniczając istotnie ryzyko jakie wiąże się z wdrożeniem wszystkich funkcjonalności niezwykle złożonego systemu w jednym momencie. Przygotowano szczegółowy harmonogram dzieląc wdrożenie systemu CEPiK2.0 na etapy, w ramach których uruchamiane będą kolejne elementy systemu tak aby do 4 czerwca 2018r. funkcjonował kompletny system CEPiK2.0.

Projekt przyspiesza uruchomienie CEPiK2.0 w zakresie centralnej ewidencji pojazdów, co przyczyni się zarówno do przyspieszenia  poprawy jakości danych, jak również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa obrotu pojazdami. Zapewni to także wszystkim uprawnionym podmiotom uzyskanie stopniowego dostępu do nowych rozwiązań CEPiK 2.0, co zminimalizuje ryzyka związane z jednoczesnym uruchomieniem rozwiązania dla ponad 60 grup interesariuszy.
Przyspieszenie uruchomienia centralnej ewidencji pojazdów w kształcie określonym ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.) pozwoli na rozwiązanie m.in. następujących problemów:
1. ograniczony zakres danych w centralnej ewidencji pojazdów (CEP) – brak m.in. istotnych danych o badaniach technicznych pojazdów (m.in. negatywne wyniki badań, usterki pojazdów) oraz danych technicznych wynikających z homologacji i związanych emisją CO2. Dodatkowe dane pozwolą na lepszą ocenę jakości pojazdów dając narzędzia do eliminacji nieprawidłowości w procesach badań technicznych i docelowo poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego;
2. przyjmowanie do CEP danych o niskiej jakości i brak technicznych mechanizmów egzekwowania poprawności danych od organów przekazujących dane, w szczególności nieprawidłowe informacje na temat aktualnego statusu dokumentu, którego dane są gromadzone w ewidencji (wydany, zatrzymany, zwrócony), brak informacji o umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, błędy w numerach i seriach dokumentów, których dane gromadzi się w ewidencji, brak kompletnych informacji o pojeździe m.in. wyrejestrowaniu czy zbyciu/nabyciu pojazdu, błędne informacje o utracie pojazdu, braki w powiązaniu komunikatów pochodzących od podmiotów obowiązanych do przekazywania danych do ewidencji z konkretnymi obiektami (pojazd/osoba) w ewidencji;
3. długotrwały proces przekazywania oraz udostępniania danych;
4. brak wyłączenia dla przekazywania danych o badaniach technicznych dla pojazdów służb;
5. brak regulacji umożliwiających uiszczenie opłaty za badanie techniczne oraz opłaty ewidencyjnej po przeprowadzeniu badania technicznego – w przypadku rozliczania na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności;
6. usunięcie zidentyfikowanych braków w aktualnie przyjętych przepisach m.in.  brak zdefiniowania pojęcia szkody istotnej w przepisach, dostosowanie okresów przejściowych.

Projekt przewiduje także doprecyzowanie przepisów w celu usprawnienia rozliczania sprawozdań z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.
Projekt przewiduje także w odniesieniu do danych udostępnianych z CEP i CEK wyeliminowanie barier prawnych dla udostępnienia danych w portalu dane publiczne.gov.pl i dalszego ich wykorzystywania przez każdego zainteresowanego za pośrednictwem interfejsu programistycznego – API.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie Projekt nowelizuje przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015r., umożliwiając wcześniejsze uruchomienie centralnej ewidencji pojazdów w ramach zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i określając termin wejścia w życie tych przepisów na dzień 30 października 2017 r.
Projekt wprowadza uzupełnienia i doprecyzowania przepisów m.in. w zakresie wprowadzenia definicji szkody istotnej, doprecyzowania przepisów w zakresie gromadzenia informacji o pojazdach niezarejestrowanych – w ramach tzw. prerejestracji przy zawieraniu polisy lub przeprowadzaniu badania technicznego, uzupełnienia przepisów dotyczących wprowadzania danych do ewidencji.
W projekcie uwzględniono zmiany korygujące dotychczasowe ustawowe przepisy dotyczące centralnej ewidencji pojazdów m.in.: w zakresie informacji o zastawach wprowadzono numer pozycji w rejestrze zastawów,  stanowiącej unikalny identyfikator dla zastawu, zamiast dotychczasowej sygnatury akt. Skorygowano i wprowadzono przepisy umożliwiające rozpoczęcie migracji danych w zakresie m.in. polis, zastawów jeszcze przed uruchomieniem ewidencji. Dostosowano terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów do terminu uruchomienia CEP, uwzględniając terminy późniejszego uruchomienia niektórych funkcjonalności, w tym niezgodności, zastawów czy bezpośredniego przekazywania w nowym trybie danych przez zakłady ubezpieczeń – w terminie od 4 czerwca 2018 r.
Wprowadzono także regulacje, które zapewnią ciągłość działania podmiotom zobowiązanym do przekazywania danych do ewidencji m.in. w zakresie możliwości uiszczania opłaty za badanie techniczne i opłaty ewidencyjnej – w przypadku rozliczeń na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności – po przeprowadzeniu badania. Dodatkowo wyłączono pojazdy o których mowa w art. 73 ust. 3  z pobierania opłaty ewidencyjnej w przypadku przeprowadzania badania takiego pojazdu przez stację kontroli pojazdów, wyłączono też w stosunku do tych pojazdów obowiązek przekazywania przez SKP informacji do CEP o przeprowadzonym badaniu technicznym.
W związku z uruchomieniem obsługi niezgodności w systemie teleinformatycznym ewidencji, zgodnie z harmonogramem wdrożenia CEPiK2.0 od dnia 4 czerwca 2018r., wprowadzono w projekcie przepis przejściowy opisujący procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia przez podmiot zobowiązany do przekazania danych niezgodności uniemożliwiającej wprowadzenie danych do ewidencji.Dla osiągniecia założonych celów konieczne jest znowelizowanie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, ze zm.). Rekomendowane regulacje prawne na poziomie ustawy zapewnią:
1. zwiększenie zakresu informacyjnego ewidencji o dane dotyczące wyników badania (m.in. negatywne wyniki, usterki pojazdu) oraz możliwość doprecyzowywania danych w CEP w przyszłości, dzięki przekazaniu szczegółowego zakresu danych  do regulacji na poziomie rozporządzenia;
2. wyższą jakość danych, dzięki wprowadzeniu obowiązku przekazywania danych w drodze teletransmisji oraz jednolitych mechanizmów zasilania danymi, a także zapewnieniu dostępu do jednolitych słowników, w tym w szczególności udostępnienia danych z elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych;
3. większą dostępność danych, m.in. nowe interfejsy dostępowe z pełnym zakresem danych z CEP, nowe rozwiązania pozwalające na uruchomienie kolejnych e-usług dla obywateli i przedsiębiorców;
4. podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym;
5. nowy otwarty sposób udostępniania  danych z CEP i CEK.