Akcje naprawcze recall pojazdów marki Volkswagen, Audi, Seat i Skoda.

Niżej zamieszczamy linki do sprawdzania akcji serwisowych dla pojazdów w których wykryto manipulacje poziomem spalin w roku 2015 dla marek Volkswagen, Audi, Seat oraz Skoda.

Zgodnie z pismem DTD z 11.05.2018 każda SKP powinna powiadomić osobę która przedstawia pojazd badaniu technicznym o akcji naprawczej recall – sprawdzając wcześniej czy dany pojazd podlega akcji recall oraz powinna prowadzić dokumentacje przeprowadzonych badań dla samochodów objętych akcją naprawczą.

Adresy do sprawdzania akcji naprawczej:
Skoda  >>>  Seat >>>>  Audi  >>> Volkswagen

Akcje Serwisowe recall - dla samochodów Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
(Bądź link wyżej służący do pobrania strony i wrzucenie jej na pulpit > otwieramy link  > klikamy prawym przyciskiem myszy > zapisz jako > pulpit > mamy stały dostęp do linków)

Kurs na egzamin diagnosty samochodowego.

 

Jeśli zapoznałeś się już  z wymaganiami na diagnostę samochodowego i spełniasz wymagania na diagnostę a chciałbyś podjąć pracę na stacji kontroli pojazdów to pozostaje rozpocząć kurs przygotowujący a następnie zdać egzamin państwowy.

 

Skoro czytasz ten artykuł to pewnie chciałbyś pracować na stacji jako diagnosta samochodowy. Najważniejszym punktem początkowym od którego należy rozpocząć to upewnić się, że posiadamy odpowiednie wykształcenie oraz staż  Czytaj dalej Kurs na egzamin diagnosty samochodowego.

Wesołych Świąt !

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku, szampańskiej zabawy sylwestrowej i życia w bezpieczeństwie życzy Państwu Administrator infodia.pl

Czytelnicy pamiętajcie o pasach bezpieczeństwa.
Do zobaczenia w nowym roku 🙂

Stwierdzenie i usuwanie niezgodności w CEP – CEPIK 2.0.

Niezgodność stanu faktycznego z danymi które widnieją w ewidencji:

Art. 80bd.44)

1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, w wyniku dokonanej weryfikacji, usuwa te niezgodności, jeżeli jest właściwy do ich usunięcia.

2. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do jej usunięcia, niezwłocznie powiadamia o tym, za pośrednictwem administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji, podmiot właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności.

[Obecnie nie ma żadnego rozwiązania umożliwiającego bezpośrednie zgłaszanie niezgodności. W sytuacji na dzień dzisiejszy jesteśmy zobowiązani do wysyłania wiadomość email informując o nieścisłości]

3. W przypadku gdy istnienie niezgodności danych w ewidencji stwierdzi administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji niezwłocznie powiadamia o tym podmiot właściwy do przekazania tych danych w celu usunięcia niezgodności.
4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb wyjaś- niania niezgodności danych przez podmioty, które je przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych, po zidentyfikowaniu niezgodności, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i poprawności danych w ewidencji, zapewnienie terminowej obsługi procesów administracyjnych powiązanych z ewidencją i ich bezpieczeństwo.

Proces przeprowadzania badań od 13.11.2017 w CEPIKu 2.0:

Badanie okresowe pojazdu który znajduje się w CEP:

 • Przyjazd pojazdu na stację kontroli pojazdów
 • Pobranie od klienta dokumentów z pojazdu
 • Wyszukanie pojazdu w CEP (poprzez program do przeglądów)
 • Wyświetlenie danych pojazdu widniejących w CEP
 • Porównanie danych > stan faktyczny a CEP
 • Pobranie opłaty za badanie okresowe
 • Wystawienie dokumentu finansowego > Faktura / Paragon.
 • Wykonanie badania technicznego
 • Wprowadzenie wyniku badania do programu obsługujący SKP
 • Zamieszczenie w uwagach informacje o niezgodności w danych
 • Zwrot dokumentów pojazdu > Koniec badania

Jakakolwiek niezgodność w CEP a pojazdem nie mogą wpływać na przebieg wykonywanego badania. Badanie zawsze musi zostać wykonane niezależnie od błędów które wynikną z niepoprawnej pracy CEP. 

 

Badanie okresowe pojazdu w trybie awaryjnym (bez dostępu do CEP): np. brak internetu czy też inny problem techniczny.

 • Przyjazd pojazdu na stację kontroli pojazdów
 • Pobranie od klienta dokumentów z pojazdu
 • Weryfikacja danych faktycznych pojazdu
 • Wprowadzanie danych do programu obsługującego SKP
 • Pobranie opłaty za badanie okresowe
 • Wystawienie dokumentu finansowego > Faktura / Paragon.
 • Wykonanie badania technicznego
 • Wprowadzenie wyniku badania do programu obsługujący SKP
 • Zwrot dokumentów pojazdu > Koniec badania

Po odzyskaniu dostępu do CEPIK 2.0 diagnosta zobowiązany jest do:

 • Wyszukania pojazdu w CEP w którym przeprowadziliśmy awaryjnie badanie
 • CEP udostępni nam dane które znajdują się w ewidencji
 • Przekazanie danych z badania do CEP dowiązanego do nowego badania

 

 

Cepik 2.0 na stacjach kontroli pojazdów.

We wrześniu obie izby Parlamentu przegłosowały nowelizację ustawy Prawo o Ruchu Drogowym w zakresie zmian w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zgodnie z przyjętą nowelizacją zmiany wejdą w życie z dniem 13 listopada 2017 r. Ustawa czeka jeszcze na podpis Prezydenta RP.

Równolegle trwają prace nad zmianami w prawie w zakresie Centralnej Ewidencji Kierowców. Zakończyły się już warsztaty legislacyjne z Interesariuszami w zakresie projektu ustawy. Ministerstwo Cyfryzacji jest w trakcie opracowywania projektu, który zostanie zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych. We wrześniu rozpoczęły się także warsztaty w zakresie rozporządzeń CEK – zaplanowano trzy tury warsztatów.

Źródło: cepik.gov.pl

Już niebawem Cepik 2. Informacje dla diagnostów od Ministerstwa Cyfryzacji.

,,Już niebawem zostanie uruchomiona nowa wersja Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w części dotyczącej pojazdów. Kluczowym elementem bazy CEPiK są zawarte w niej dane.

Mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości danych w bazie, Ministerstwo Cyfryzacji podjęło prace związane z poprawianiem zidentyfikowanych w niej błędów. Prace te prowadzone są zarówno po stronie centralnej jak i po stronie podmiotów, które przekazują dane do ewidencji.

Po stronie centralnej dokonujemy weryfikacji danych, identyfikacji błędów, ustalenia przyczyn i źródła ich powstawania, a w przypadku danych słownikowych również poprawy tych danych.

W trakcie prac stwierdziliśmy występowanie błędów w informacji o stanie licznika przekazywanej przez SKP przy badaniu technicznym. Do najczęstszych omyłek należy wpisywanie nierealnych stanów licznika (np. powyżej 5.000.000 km w przypadku ok. 8000 badań). Występują także przypadki wprowadzania w pole „Stan licznika” m.in. numeru telefonu do właściciela pojazdu czy innych wartości, które nie są aktualnym stanem licznika danego pojazdu.

Aby baza zawierała prawidłowe, referencyjne dane, należy pamiętać o każdorazowym zachowaniu szczególnej uwagi przy ich wpisywaniu.

Dlatego przypominamy – Diagnosto, przy wprowadzaniu do systemu informacji o badaniu technicznym pamiętaj:

 • O szczególnej skrupulatności przy wpisywaniu danych – za każdym razem przed przesłaniem danych do systemu należy zweryfikować ich zgodność z Dowodem Rejestracyjnym badanego pojazdu lub odpowiadającym mu dokumentem.
 • W polu „Stan licznika” powinna się znaleźć wyłącznie aktualna wartość wskazana przez licznik pojazdu poddawanego Badaniu Technicznemu.
 • W polu opisującym markę i model badanego pojazdu, w przypadku gdy faktyczne dane pojazdu są zgodne z danymi z Dowodu Rejestracyjnego albo odpowiadającego mu dokumentu, powinny znaleźć się takie dane, jakie zostały wydrukowane w odpowiednich polach w Dowodzie Rejestracyjnym (przykładowo: jeśli w DR marką pojazdu jest MERCEDES-BENZ to do ewidencji należy przekazać markę MERCEDES-BENZ, a nie MERCEDES, MB, czy też inną).

Wprowadzając prawidłowe dane przyczyniasz się do udoskonalenia bazy CEPiK. Dzięki temu po uruchomieniu zmodernizowanej wersji systemu zapewnisz sobie i innym możliwość skorzystania z dostępu do referencyjnych danych pojazdów.”

 

Źródło: cepik.gov.pl