Cepik 2 – 30.10.2017 już na Stacjach Kontroli Pojazdów !

Ostatnio (weryfikacja) rozwiązałeś test w którym udzieliłeś 0 poprawnych odpowiedzi.
Łącznie rozwiązałeś 3 testów.
Statystyki zgromadzone na podstawie Twojego adresu IP.

Numer projektu UD243
Tytuł
Rodzaj dokumentu projekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie Celem projektu jest przyspieszenie wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.) w zakresie centralnej ewidencji pojazdów. Projekt sankcjonuje etapowe podejścia do wdrożenia zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i jego uruchomienie w zakresie centralnej ewidencji pojazdów w terminie 30 października 2017r. Ustawą  z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2001) termin uruchomienia systemu przesunięto na dzień 4 czerwca 2018r. Przesunięcie terminu było rezultatem działań podjętych przez Ministra Cyfryzacji w celu oceny stanu realizacji projektu CEPiK2.0, po przejęciu nadzoru nad jego Wykonawcą – Centralnym Ośrodkiem Informatyki – od dnia 1 stycznia 2016r. Audyt przeprowadzony przez niezależną firmę doradczą na zamówienie Ministra Cyfryzacji obejmował zarówno obszar centralnej bazy danych, jak i pozostałe, niebędące pod nadzorem MC komponenty składające się na ten system. Jedną z zasadniczych rekomendacji wynikających z tego audytu była konieczność zmiany i urealnienia harmonogramu wdrożenia CEPIK 2.0. w środowisku produkcyjnym, w związku z wysokim ryzykiem nieudanego wdrożenia systemu w terminie do 1 stycznia 2017 r. Ustalono również brak gotowości i możliwości równoczesnego spełnienia przez wszystkich kluczowych interesariuszy projektu CEPIK 2.0 warunków niezbędnych dla efektywnego wdrożenia systemu CEPiK2.0 z początkiem 2017r. Po przesunięciu terminu uruchomienia CEPiK2.0 na 4 czerwca 2018r. Minister Cyfryzacji podjął intensywne działania w celu wypełnienia rekomendacji poaudytowych. W efekcie tych działań dokonano przebudowy struktur zarządzania projektem i powołano międzyresortowy Program dla wdrożenia CEPiK2.0, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych resortów i podmiotów – Interesariusze CEPiK. Przyjęto etapowe podejście do uruchamiania systemu – mając na uwadze jego kompleksowość oraz liczbę podmiotów, które przekazują dane do ewidencji – ograniczając istotnie ryzyko jakie wiąże się z wdrożeniem wszystkich funkcjonalności niezwykle złożonego systemu w jednym momencie. Przygotowano szczegółowy harmonogram dzieląc wdrożenie systemu CEPiK2.0 na etapy, w ramach których uruchamiane będą kolejne elementy systemu tak aby do 4 czerwca 2018r. funkcjonował kompletny system CEPiK2.0.

Projekt przyspiesza uruchomienie CEPiK2.0 w zakresie centralnej ewidencji pojazdów, co przyczyni się zarówno do przyspieszenia  poprawy jakości danych, jak również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa obrotu pojazdami. Zapewni to także wszystkim uprawnionym podmiotom uzyskanie stopniowego dostępu do nowych rozwiązań CEPiK 2.0, co zminimalizuje ryzyka związane z jednoczesnym uruchomieniem rozwiązania dla ponad 60 grup interesariuszy.
Przyspieszenie uruchomienia centralnej ewidencji pojazdów w kształcie określonym ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.) pozwoli na rozwiązanie m.in. następujących problemów:
1. ograniczony zakres danych w centralnej ewidencji pojazdów (CEP) – brak m.in. istotnych danych o badaniach technicznych pojazdów (m.in. negatywne wyniki badań, usterki pojazdów) oraz danych technicznych wynikających z homologacji i związanych emisją CO2. Dodatkowe dane pozwolą na lepszą ocenę jakości pojazdów dając narzędzia do eliminacji nieprawidłowości w procesach badań technicznych i docelowo poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego;
2. przyjmowanie do CEP danych o niskiej jakości i brak technicznych mechanizmów egzekwowania poprawności danych od organów przekazujących dane, w szczególności nieprawidłowe informacje na temat aktualnego statusu dokumentu, którego dane są gromadzone w ewidencji (wydany, zatrzymany, zwrócony), brak informacji o umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, błędy w numerach i seriach dokumentów, których dane gromadzi się w ewidencji, brak kompletnych informacji o pojeździe m.in. wyrejestrowaniu czy zbyciu/nabyciu pojazdu, błędne informacje o utracie pojazdu, braki w powiązaniu komunikatów pochodzących od podmiotów obowiązanych do przekazywania danych do ewidencji z konkretnymi obiektami (pojazd/osoba) w ewidencji;
3. długotrwały proces przekazywania oraz udostępniania danych;
4. brak wyłączenia dla przekazywania danych o badaniach technicznych dla pojazdów służb;
5. brak regulacji umożliwiających uiszczenie opłaty za badanie techniczne oraz opłaty ewidencyjnej po przeprowadzeniu badania technicznego – w przypadku rozliczania na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności;
6. usunięcie zidentyfikowanych braków w aktualnie przyjętych przepisach m.in.  brak zdefiniowania pojęcia szkody istotnej w przepisach, dostosowanie okresów przejściowych.

Projekt przewiduje także doprecyzowanie przepisów w celu usprawnienia rozliczania sprawozdań z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.
Projekt przewiduje także w odniesieniu do danych udostępnianych z CEP i CEK wyeliminowanie barier prawnych dla udostępnienia danych w portalu dane publiczne.gov.pl i dalszego ich wykorzystywania przez każdego zainteresowanego za pośrednictwem interfejsu programistycznego – API.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie Projekt nowelizuje przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015r., umożliwiając wcześniejsze uruchomienie centralnej ewidencji pojazdów w ramach zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i określając termin wejścia w życie tych przepisów na dzień 30 października 2017 r.
Projekt wprowadza uzupełnienia i doprecyzowania przepisów m.in. w zakresie wprowadzenia definicji szkody istotnej, doprecyzowania przepisów w zakresie gromadzenia informacji o pojazdach niezarejestrowanych – w ramach tzw. prerejestracji przy zawieraniu polisy lub przeprowadzaniu badania technicznego, uzupełnienia przepisów dotyczących wprowadzania danych do ewidencji.
W projekcie uwzględniono zmiany korygujące dotychczasowe ustawowe przepisy dotyczące centralnej ewidencji pojazdów m.in.: w zakresie informacji o zastawach wprowadzono numer pozycji w rejestrze zastawów,  stanowiącej unikalny identyfikator dla zastawu, zamiast dotychczasowej sygnatury akt. Skorygowano i wprowadzono przepisy umożliwiające rozpoczęcie migracji danych w zakresie m.in. polis, zastawów jeszcze przed uruchomieniem ewidencji. Dostosowano terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów do terminu uruchomienia CEP, uwzględniając terminy późniejszego uruchomienia niektórych funkcjonalności, w tym niezgodności, zastawów czy bezpośredniego przekazywania w nowym trybie danych przez zakłady ubezpieczeń – w terminie od 4 czerwca 2018 r.
Wprowadzono także regulacje, które zapewnią ciągłość działania podmiotom zobowiązanym do przekazywania danych do ewidencji m.in. w zakresie możliwości uiszczania opłaty za badanie techniczne i opłaty ewidencyjnej – w przypadku rozliczeń na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności – po przeprowadzeniu badania. Dodatkowo wyłączono pojazdy o których mowa w art. 73 ust. 3  z pobierania opłaty ewidencyjnej w przypadku przeprowadzania badania takiego pojazdu przez stację kontroli pojazdów, wyłączono też w stosunku do tych pojazdów obowiązek przekazywania przez SKP informacji do CEP o przeprowadzonym badaniu technicznym.
W związku z uruchomieniem obsługi niezgodności w systemie teleinformatycznym ewidencji, zgodnie z harmonogramem wdrożenia CEPiK2.0 od dnia 4 czerwca 2018r., wprowadzono w projekcie przepis przejściowy opisujący procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia przez podmiot zobowiązany do przekazania danych niezgodności uniemożliwiającej wprowadzenie danych do ewidencji.Dla osiągniecia założonych celów konieczne jest znowelizowanie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, ze zm.). Rekomendowane regulacje prawne na poziomie ustawy zapewnią:
1. zwiększenie zakresu informacyjnego ewidencji o dane dotyczące wyników badania (m.in. negatywne wyniki, usterki pojazdu) oraz możliwość doprecyzowywania danych w CEP w przyszłości, dzięki przekazaniu szczegółowego zakresu danych  do regulacji na poziomie rozporządzenia;
2. wyższą jakość danych, dzięki wprowadzeniu obowiązku przekazywania danych w drodze teletransmisji oraz jednolitych mechanizmów zasilania danymi, a także zapewnieniu dostępu do jednolitych słowników, w tym w szczególności udostępnienia danych z elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych;
3. większą dostępność danych, m.in. nowe interfejsy dostępowe z pełnym zakresem danych z CEP, nowe rozwiązania pozwalające na uruchomienie kolejnych e-usług dla obywateli i przedsiębiorców;
4. podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym;
5. nowy otwarty sposób udostępniania  danych z CEP i CEK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *